Vedtægter

Vedtægter for Vejlby-Risskov Grundejerforening

Foreningen er stiftet 1910

Foreningens formal:

§1
Foreningens formal er at varetage grundejernes interesser I Vejlby-Risskov villakvarter. Derunder også føre forhandlinger med offentlige myndigheder.

§2
Enhver, der er ejer eller medejer af en ejendom beregnet til beboelse eller liberalt erhverv i Vejlby-Risskov området, kan optages som medlem af foreningen. Indmeldelse er bindende for mindst et år, og udmeldelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse derom til kassereren og kun til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.

§3
Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning derom – efter indstilling af bestyrelsen – tages på en generalforsamling ved at to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for udelukkelsen.

§4
Det årlige medlemskontingent bestemmes af generalforsamlingen.

Kontingentet følger kalenderåret og forfalder til betaling senest den 1. januar i det pågældende år. Efter denne dato er medlemmet i restance og kan herefter slettes af medlemslisten.

Bestyrelsen:

§5
Foreningen repræsenteres ved sin bestyrelse. Denne skal bestå af 5 – 7 medlemmer og råder over foreningens midler samt er ansvarlige for, at disse anvendes i overensstemmelse med foreningens love og generalforsamlingens beslutninger.

§6
Bestyrelsens medlemmer samt 2 suppleanter vælges på den årlige generalforsamling i januar kvartal for et tidsrum af 2 år, således at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer samt en suppleant. I tilfælde af vakance i et regnskabsår tiltræder den først valgte suppleant. bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling, hvor nyvalg foretages.
Genvalg kan finde sted, såvel til bestyrelsen som til suppleant.

§7
Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler i det hele selv forretningerne mellem sig. Formanden repræsenterer bestyrelsen og foreningen udadtil. Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. For at der på bestyrelsesmøder kan tages gyldige bestemmelser, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede.

Regnskabet:

§8
Foreningens regnskab er kalenderåret.

§9
Til at revidere regnskabet vælges på generalforsamlingen iblandt medlemmerne udenfor bestyrelsen og suppleanterne 1 revisor og 1 revisorsuppleant, hvis valg gælder 1 år.

§10
Regnskabet tilstilles revisor senest 1. februar, og det skal senest 15. februar af ham tilbagesendes til kassereren, forsynet med eventuelle udtalelser og bemærkninger.

Generalforsamlingen:

§11
Den højeste myndighed i foreningens anliggender er generalforsamlingen, der ene kan give og forandre lovene.

§12
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. På denne:

A: Gives beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

B: Fremlægges det reviderede regnskab til decharge

C: Behandles eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

D: Foretages valg til bestyrelse og af 1 suppleant og 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsender begrundet begæring derom, og indkaldelse til generalforsamling skal da ske inden 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæring. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, og bestyrelsens meddelelse om, at medlemmerne er indvarslede er tilstrækkelig bevis herfor.

§13
Forslag, som af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene kommer normalt til medlemmernes kundskab på generalforsamlingen. Ved forslag af principiel karakter kan bestyrelsen vælge at orientere medlemmerne skriftligt forud for afholdelse af generalforsamlingen.

§14
Med simpel stemmeflerhed afgøres de forelagte sager, men til forandring af lovene eller vedtagelse af nye love fordres, at mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer afgiver deres stemme til fordel for et fremkommet forslag. Skulle der fremkomme forslag om ophævelse af foreningen, skal dette udtrykkeligt angives i indvarslingen til en generalforsamling, hvor forslaget kun kan vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og mindst to tredjedele af de mødende afgiver deres stemme til fordel for ophævelsen. Er et så stort antal ikke tilstede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der tages beslutning uden hensyn til medlemstallet, når mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer afgiver deres stemme herfor.

Vedtages foreningens ophævelse, træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om anvendelse af de af foreningens midler, der ikke kræves til dækning af dens gæld. Alle afstemninger sker skriftligt med mindre generalforsamlingen i det givne tilfælde godkender en anden fremgangsmåde.

Således vedtaget på ordinære generalforsamlinger

Den 30. august 1930
Den 21. november 1947
Den 29. november 1976
Den 16. marts 1987
Den 17.marts 1992
Den 4. marts 1998