Velkommen til

Vejlby-Risskov Grundejerforening


Referat fra møde ved. udbygning af Risskov skole

Den 28. Februar 2023 blev der afholdt møde om udbygning af Risskov Skole. Mødet var arrangeret af Vejlby-Risskov Fællesråd.

På mødet deltog omkring 50 borgere i mødet, der dækkede meget bredt – således alt fra prognoser, byggeri, trafikale forhold, midlertidig indhusning af elever i ombyggede lokaler på Hørgården m.v. – og om anvendelse af Skoleparken.

Udbygningen vil alene foregå på den nuværende skolegrund – og der vil blive iværksat en undersøgelse af de trafikale forhold på stedet med henblik på at sikre en fortsat sikker skolevej, inkl. også af- og pålæsningsområder.

Det er fortsat uklart på hvilken måde, man forventer at inddrage Skoleparken fremadrettet. Man taler således fortsat om evt. etablering af et overdækket areal og opførelse af et skur til undervisningsmaterialer med henblik på at kunne bruge parken til udeundervisning. Kommunen vil ikke via deres almindelige anlægs- og driftsbudget finansiere opførelse og drift af toilet, så sådant skal finansieres på anden vis, hvis det skal etableres. Kommunens projektansvarlige, der oplyste i randen af mødet, at hun ikke forestillede sig at Skoleparken ville blive benytte væsentlig anderledes end i dag!

Grundejerforeningen pointerede, at tidligere prognoser om elevtal – Vejlby Skole og skole på Aarhus Ø – jo mildes talt havde vist sig at være fejlagtige – og opfordrede til en “second opinion”, hvilket der imidlertid ikke syntes at være grobund for blandt kommunens embedsmænd.

Grundejerforeningen fik bekræftelse på, at lokale interessenter – herunder repræsentanter fra nærområdet til Skoleparken og Vejlby-Risskov Grundejerforening – ville blive inviteret til at deltage i det “udvalg”, der skal arbejde med fremtidig anvendelse af Skoleparken.

Det er nu hensigten, at der vil blive arrangere en række borgermøde med fokus på de forskellige emneområder, som byggeriet indeholder. Af disse vil grundejerforeningen hovedsageligt have fokus på trafikale forhold og fremtidig anvendelse af Skoleparken.

Henrik Petersen, bestyrelsesformand

Vejlby-Risskov Grundejerforening

Afgørelse fra Planklagenævnet
– Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130

Som tidligere oplyst – se nedenfor – indsendte Vejlby-Risskov Grundejerforening og andre interessenter i nærområdet i efteråret 2021 en klage til Planklagenævnet over Århus Byråds vedtagelse af Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og Lokalplan 1130 ved WhiteAway.

Planklagenævnet afviste den 30. september 2022 vores klage over Lokalplan 1125 og den 5. oktober 2022 afviste nævnet vores klage over Lokalplan 1130.

Til trods for, at vi ikke har fået medhold i klagerne, er det vores opfattelse, at det omfattende antal høringssvar imod de to lokalplaner og klagerne til Planklagenævnet har resulteret i øget opmærksomhed omkring planlægning og udvikling af højt og fortættet byggeri i Vejlby-Risskov og andre steder i kommunen.

Den markante beboermodstand, der blev uvist imod de to lokalplaner – og tilsvarende planer andre steder i kommunen – fik endvidere betydning for byrådsvalget i efteråret 2021 – og efterfølgende har flere af de indvalgte byrådsmedlemmer ytret modstand imod fortsat højt og fortættet byggeri i villakvarterer tillige med, at der er kommet øget fokus på behovet for udarbejdelse helhedsplaner i forbindelse med planlægning og udvikling af større boligområder.

Skitseprojekt X142 mod Asylvej
– opdatering den 8. marts 2022

Baggrund:

Følgende er baseret på oplysninger fra dels beboere i nærområdet, dels Aarhus Kommune8

Singh Kailya, Tegnestuen Volden, indsendte i sommeren 2020 et skitseprojekt til Aahus Kommune, der omhandlede udvikling af 13 parcelhusgrunde ved Agerbæksvej og Grenåven mod Asylvej til højhusbeboelse. Der var bl.a. tale om byggeri med 6 etager mod Grenåvej og 5 etager mod Agerbæksvej – begge steder med tagterrasser. 225 boligenheder og en samlet bebyggelsesgrad på 173%. Projekter blev afvist, da der ikke var indgået aftaler med områdets 13 parcelhusejere. Sing Kailya indgik i efteråret 2020 en betinget 2-års købsaftale med de 13 parcelhusejere og i 2021 accepterede Aarhus Kommune at påbegynde behandling af henvendelsen, hvilket skete i efteråret. Henvendelsen fik efterfølgende navnet PLX142, da der endnu ikke er tale om en lokalplan.

Projektets fremdrift:

Kommunens sagsbehandler orienterede i efteråret 2021 Vejlby-Risskov Fællesråd og vej- og grundejerforeninger i nærområdet om henvendelsen, og der blev holdt møder med interessenterne. Det blev oplyst, at der ikke ville blive nedsat en følgegruppe, men at involverede interessenter var velkomne til at indsende bemærkninger til eksisterende og fremtidige skitseoplæg – og at vi ville blive holdt orienteret om projektets udvikling.

Der blev indsendt bemærkninger til det foreslåede høje og fortættede byggeri, herunder, at vi som udgangspunkt mener, at lokalplanen for området skal respekteres, herunder maksimalt 8,5 m i byggehøjde og 30 % bebyggelsesgrad.

I perioden frem til februar i år udviklede projektet sig gennem møder mellem kommunen og Projektudviklergruppen og med input fra involverede interessenter – vedvarende i retning af lavere byggehøjder og lavere bebyggelsesgrader.

Det var dog især den nytiltrådte Teknik og Miljø-rådmands udmeldinger i slutningen af februar til pressen om, at man som udgangspunkt ikke burde acceptere at investorer opkøbte villakvarterer for at omdanne dem til etagebyggeri, der fik fik sat gang i udviklingen. Skitseprojekt X142 blev specifikt nævnt.’’Rådmanden har tilsyneladende lyttet til bekymrede borgere i nærområdet – og der blev efterfølgende udstukket nye retningslinjer for byggeriet som følger:

 • Maksimalt 2 etager + udnyttet tagetage langs Agerbæksvej og Asylvej og maksimalt 3 etager + udnyttet tagetage langs Grenåvej
 • Ingen karre- og kambyggeri, men derimod mere åbent byggeri, der bedre integreres i nærområdet
 • Overvejelser om anvendelse af enkelte bevaringsværdige boliger i området.
 • Bebyggelsesgrad på 100-110 %
 • Udarbejdelse af en trafikanalyse for området

Ovennævnte afspejler ikke de fulde forventninger, vi som grundejerforening har til byggeriet, som vi håber ”lander endnu mere spiseligt”, men det er helt klart et markant skridt i den rigtige retning, og vi afventer nu sammen med kommunen at modtage nye projektoplæg fra Projektudviklergruppen, hvis de fortsat ønsker at gå videre med planerne.

Medlemskab af Vejlby-Risskov Grundejerforening:

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at vi er i gang med at hverve nye medlemmer til grundejerforeningen, så hvis du ikke allerede er medlem af Vejlby-Risskov Grundejerforening, er du naturligvis velkommen til at melde dig ind.
Se vedhæftede pamflet.

Mange hilsner

Henrik Petersen, bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening

Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og
Lokalplan 1130 mod Grenåvej


På byrådsmødet den 15. september 2021 godkendte Aarhus Byråd Lokalplan 1125 ved Risskov Efterskole og
Lokalplan 1130 mod Grenåvej Aarhus Byråd med ganske få ændringer i forhold til de oprindelige byggeplaner.

Resultatet af følgegruppemøder, borgermøder, omkring 500 indsigelser fra borgerne imod byggeriet under høringsfasen, over 300 indsendte protester mod højt byggeri i Høje Risskov og grundejerforeningens bestræbelser på at få byrådsmedlemmerne til at forstå udfordringerne ved det høje og fortættede byggeri har reelt udmøntet sig i:

 • at det samlede byggeri under Lokalplan 1130 er reduceret med 2.000 m2, svarende til 6%, hovedsageligt som reduktion med en etage af boligbyggeriet langs Grenåvej til 5 etager og reduktion med en etage på boligbyggeriet i det fjerne hjørne mod Asylvej til 3 etager tillige med lidt omfordeling af m2 fra boligbyggeriet til kontor- og erhvervsbyggeriet.
 • at byggeriet under lokalplan 1125 er reduceret til 2½ etage mod Verstre Strandalle, hvilket skete tidligt i processen.

  Selv om vi havde håbet på større forståelse hos byrådspolitikerne, er det vores klare overbevisning, at reduktioner og tilpasninger ikke var sket uden vores samlede ihærdige indsats. Så mange tak for assistance og opbakning.

  Klage til Planklagenævnet:

Vejlby-Risskov Grundejerforening har sammen med interessenter i lokalområdet indsendt en klage til Planklagenævnet over Aarhus Kommunes vedtagelse af Lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg 69 samt Lokalplan 1130 og Kommuneplantillæg 74, da vi mener, at planer og tillæg er behæftet med grove fejl og mangler.

Hermed følger en kort beskrivelse af klagepunkterne, hvor vi mener:

 • at der burde være udarbejdet en Helhedsplan for den samlede effekt af de to lokalplaner.
 • at det er ualmindelig dårlig forvaltningsskik, at kommuneplantillæggene indgår som et bilag i lokalplanerne, og at de således ikke behandles i særskilte høringer, hvilket har medført manglende gennemsigtighed i høringsprocessen.
 • at de gennemførte for-høringer om ændring af Plangrundlag for områderne, der omfatter Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130, for henholdsvis 2½ år og 1½ år siden ligger milevidt fra de kommuneplantillæg, der nu indgår som bilag i de to lokalplaner.
 • For-høring Lokalplan 1125 indeholdt bl.a.: 2-5 etager mod Agerbæksvej og 2-3 etager mod efterskolen, hvilket nu fremstår som 3-5 etager/op til 17 m et stort stykke langs Agerbæksvej og fulde 3 etager mod efterskolen.
 • For-høring Lokalplan 1130 indeholdt bl.a.: Ny bebyggelse kan opføres i højst 6 etager på hjørnet af Grenåvej/Vestre Strandalle, hvorefter bebyggelsen skal nedtrappes i varierende bygningshøjder og antal etager langs med Vestre Strandalle og Agerbæksvej, hvilket nu fremstår som 6 etager i krydset og ellers 5 etager knap 200 m langs Grenåvej og 4 etager et stort stykke langs Agerbæksvej.
 • at det samlede mastodontagtige byggeri og den således markante visuelle fremtoning er utilstrækkeligt behandlet i lokalplanerne i forhold til beliggenheden i kystnærhedszone , herunder manglende retfærdiggørelse af, hvorfor sådant tillades i et kystnært boligområde præget af skov og traditionel villabebyggelse i op til 8½ m højde.
 • at de anvendte bebyggelsesprocenter, herunder totale antal bebyggede kvadratmeter, er beregnet i forhold til de involverede rammeområder under et, altså inkl. veje og parkeringspladser m.v., hvilket er gør det vanskeligt for borgerne at forholde sig til.
 • at bebyggelseshøjderne i lokalplanerne er i strid med Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune og den udarbejdede højhuspolitik, der klart definerer krydset Grenåvej/Vestre Strandalle og områder nord og vest for Grenåvej som potentielle højhusområder – ikke området øst for Grenåvej, som både Lokalplan 1125 og Lokalplan 1130 er.
 • at Kommuneplantillæg 74 omtaler et nyt rammeområde, der imidlertid allerede er vedtaget i Kommuneplantillæg.
 • at man ikke forholder sig faktuelt til støjgener fra Grenåvej, der må formodes at være vedvarende og måske stigende i årene fremover, ved eksempelvis at inkludere støjværn foran bebyggelsen der opføres langs Grenåvej.
 • at de udarbejdede skyggediagrammer er misvisende, da de fremstår afskåret og således ikke viser den fulde skyggepåvirkning.
 • at der ikke er en transparent belysning af vandafledningskonsekvenserne for Lokalplan 1130.
 • at der før Aarhus Byråds godkendelse af Lokalplan 1125 blev indgået en betinget handel mellem bygherre og Aarhus Kommune vedrørende jordstykket, hvor der skal opføres en småbørnsinstitution, hvorunder jordstykker kan erhverves for ca. 1/6 af markedsprisen under betingelse af: Endelig upåklagelig vedtagelse af Lokalplanudkastet uden væsentlige ændringer. Altså en nettogevinst på over DKK 10 mio..

___ ___ ___

Lokalplan 1125

Kære beboer i Risskov!

Indledningsvis vil jeg gerne takke for den utrolige store opbakning, der har været med indsendelse af i alt 335 kritiske høringssvar vedrørende det høje og fortættede byggeri der er indeholdt i Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej, som nu behandles af kommunens embedsmænd, hvorefter byrådspolitikerne igen inddrages.

Jeg skriver imidlertid også, da Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej (området ved Risskov Efterskole) nu er sendt i offentlig høring, men høringsfrist den 21. maj, hvor det er lige så vigtigt, at der indsendes høringssvar med relevante kommentarer direkte til kommunen her:

https://deltag.aarhus.dk/hoering
Vælg: Forslag til lokalplan nr. 1125 – område…

Der er også mulighed for at deltage i et virtuelt borgermøde om Lokalplan 1125 den 29. april kl. 17:00-18:30, med tilmelding senest den 28. april her:

Jeg har netop indsendt høringssvar på vegne af Vejlby-Risskov Grundejerforening med vores bekymringer og især anbefalinger, der i sin korthed kan sammenfattes til:

 • at byggeriets højde og fortætning reduceres betragteligt
 • at der udarbejdes målfaste tegninger
 • at der udarbejdes retvisende skyggediagrammer
 • at antallet af p-pladser øges
 • at der udarbejdes en opdateret trafikplan
 • at der udarbejdes en Helhedsplan for det samlede byggeri mellem Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandallé-Asylvej – altså Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej.
 • at der udarbejdes 3D simulationer for de tre lokalplaner – og at disse samkøres
 • at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for    Kommuneplan 2017
 • at den netop tiltrådte Stadsarkitekt involveres i planlægningen.

Høringssvaret er vedhæftet til eventuel inspiration, og vedhæftet er også en elektronisk version af en A5 pamflet om Lokalplan 1125 og det øvrige omfattende både høje og fortættede byggeri der er planlagt i Høje Risskov, som vi har runddelt til 1000 husstande i nærområdet.

Hent vedhæftede pamflet her

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Tlf. 5055 9192

Høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening den 23. april 2021 vedrørende Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej

Grundejerforenings anbefalinger til Lokalplan 1125 er kort og godt:

 • at byggeriets højde og fortætning reduceres betragteligt
 • at der udarbejdes målfaste tegninger
 • at der udarbejdes retvisende skyggediagrammer
 • at antallet af p-pladser øges
 • at der udarbejdes en opdateret trafikplan
 • at der udarbejdes en Helhedsplan for det samlede byggeri mellem Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandallé-Asylvej – altså Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej.
 • at der udarbejdes 3D simulationer for de tre lokalplaner – og at disse samkøres
 • at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for  Kommuneplan 2017
 • at den netop tiltrådte Stadsarkitekt involveres i planlægningen.

Baggrund og yderligere uddybning:
Vejlby-Risskov Grundejerforening har været engageret i borgermøder og følgegruppemøder i forbindelse med tilblivelsen af Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej, men vi kan ikke se, at vores indsigelser på vegne af vores omkring 100 medlemmer afspejles tilstrækkeligt i den lokalplan for området, der nu er i høring.

Der er tale om 5 delområder med bebyggelse, herunder en småbørnsinstitution, en multihal, der tilhører Risskov Efterskole, et område, hvor der kan opføres 1-2 parcelhuse, og 2 delområder med konkret boligbyggeri, dels langs Vestre Strandallé, dels i
2 tætte rækker langs Agerbæksvej.

Det er især de 2 delområder med konkret boligbyggeri langs Vestre Strandalle og Agerbæksvej, der bekymrer os – og så meget desto mere, da der i Lokalplan 1125 alene angives maksimale bebyggelsesgrader og højder og antal m2, der må bebygges, for de 2 delområder, men ikke konkret, hvor mange boliger, der planlægges bygget og ej heller, hvor mange p-pladser, der forventes etableret.   

Grundejerforeningen har dog fra Århus Kommune fået oplyst, at Lokalplan 1125 rummer ca. 216 boliger, og at antallet af p-pladser vil være i henhold kommunens regler.

Lokalplan 1125 byder for de to delområder langs Vestre Strandallé og Agerbæksvej bl.a. på:

 • meget højt og fortættet byggeri med en bebyggelsesgrad på op til 117%, tæt på fortov og skel,
 • utilstrækkelig nedtrapning mod nabobebyggelse,
 • urimelige skygge- og indbliksgener for eksisterende og kommende naboer,
 • utilstrækkeligt antal parkeringspladser, da kommunens regler ikke er tidssvarende og
 • trafikale udfordringer.

Mere konkret er der tale om:

 • at der langs Vestre Strandallé planlægges op til 3 etager med saddeltag, svarende til knap 12 m i højden, tæt på fortov og med indbyggede altaner, hvilket medfører store indbliksgener for beboerne på den anden side af vejen, jævnfør 3D simulationen.
 • at byggeriet langs Vestre Strandallé er op til 14 m i “dybden” mod Risskov Efterskole – og alene af den grund fremstår urimeligt fortættet og skæmmende for udsynet til den smukke bevaringsværdige bygning, der gennem årene har være kendetegnet for Høje Risskov, jævnfør 3D simulationen.
 • at der langs Agerbæksvej planlægges op til 5 etager, svarende til knap 17 m, og da der endvidere på den modsatte side af Agerbæksvej planlægges op til 4 etager, svarende til 18 m – i henhold til Lokalplan 1130 – vil der på grund af den relativt smalle vej være store indbliksgener imellem de to    byggerier, hvortil kommer, at der vil opstå en høj tunnel langs Agerbæksvej, som endvidere vil ligge i skygge i store dele af dagen, jævnfør 3D simulationen.
 • at det høje byggeri langs Agerbæksvej giver urimelige indbliksgener mod villakvarteret især mod sydvest, og sikkert også skyggegener, hvilket yderligere forstærkes af terrænfaldet i området, jævnfør 3D simulationen.
 • at det til ca. 216 boliger, en småbørnsinstitution og en multihal, der måske på sigt kan anvendes af andre en Risskov Efterskole, er uvist hvor mange p-pladser, der reelt etableres. I den henseende vi gerne pointere, at kommunens regler om p-pladser ikke er tidssvarende for så vidt angår de mindre boliger: Boliger mindre end 60 m2: 2 boliger deler 1 parkeringsplads
  Boliger mindre end 40 m2: 6 boliger deler 1 parkeringsplads
 • at der ikke planlægges udbygning af vejnettet, men alene justering af vejkryds mod Vestre Strandallé og Asylvej.
  Dertil kommer, at vi er bekymrede for om småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsordninger og sportsfaciliteter i det hele taget vil kunne klare den markant øgede belastning, der naturligt følger med, når så mange nye beboere tilflytter et område. Også i lyset af de mange øvrige både høje og fortættede byggerier, der er under udvikling også andre steder i Risskov.

Vi er ikke imod modernisering og nybyggeri, men det skal ske under hensyntagen til og i respekt for områdets karakter. Et byggeri som skitseret i Lokalplan 1125 skiller sig alene ved sin visuelle fremtoning markant ud fra et traditionelt villakvarter med en byggehøjde på 8,5 m.

Vedrørende Lokalplan 1125 anbefaler Vejlby-Risskov Grundejerforening således:

 • at byggeriets højde reduceres til 2 etager langs Vestre Strandallé og til 3 etager på det højeste sted langs Agerbæksvej med behørig nedtrapning mod naboer, og at byggeriets “dybde” mod Risskov Efterskole reduceres for de to længste bygninger til samme længde som den næstnederste bygning mod Tretommervej. Området vil derved fremtræder mere harmonisk og integrerende i forhold til lokalområdet og “give plads” til Risskov Efterskoles smukke hovedbygning. Skygge- og indbliksgener vil også derved blive reduceret    betragteligt.
 • at der udarbejdes målfaste tegninger af det planlagte byggeri i sin helhed.
 • at der udarbejdes mere omfattende og retvisende skyggediagrammer, da de skyggediagrammerne, der er vist i Lokalplan 1125 ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende.
 • at antallet af p-pladser justeres, så det afspejler, at mange unge studerende også har bil, og at der er plads til gæsteparkering. Alle parkeringspladser bør endvidere være i kælderetage, med henblik på at frigive arealer på gadeniveau til grønne rekreative arealer.
 • at der gennemføres en trafikmåling og -analyse, der gennem opdaterede beregninger kan give et mere retvisende indtryk af effekten af byggeriet end den godt 10 år gamle trafikmåling, som Aarhus Kommune tidligere har anvendt under borgermøder – og at der baseret derpå udarbejdes en konkret tilpasset trafikplan, der også tager hensyn til Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej og lokalplan under udvikling mod Asylvej.

Helhedsplan for området Tretommervej/Grenåvej og Vestre Strandallé/Asylvej:
Der er tre lokalplaner under behandling eller på skitseniveau i området:

 • Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej med 333 boliger og ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsareal.
 • Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej med ca. 216 boliger, en småbørnsinstitution og en multihal.
 • Lokalplan på skitseniveau for området Agerbæksvej-Grenåvej mod Asylvej med 225 boliger.

Det vil således være rettidig omhu, at Aarhus Kommune udarbejder en Helhedsplan for det berørte område, der trods alt udgør omkring 65.900 m2 og rummer knap 800 boligenheder, ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsareal, en småbørnsinstitution og en multihal, der tilhører Risskov Efterskole, men måske på sigt også kan benyttes af andre.

Derved vil den samlede effekt for området i forhold til højde og fortætning, skygge- og indbliksgener, trafikale forhold, parkering, belastning på småbørnsinstitutioner, skoler og fritidsordninger og sportsfaciliteter, tillige med at eventuelle miljømæssige og visuelle påvirkninger, kunne vurderes i sin helhed.

Udarbejdelse af 3D simulation:
Vi noterede os og takker for, at det under behandling af Lokalplan 1125 Tretommervej-Agerbæksvej på byrådsmødet den 24. marts 2021 blev besluttet at udarbejde en 3D simulation for Lokalplan 1125, som nu indgår i høringen – og som det fremgår underbygger simulationen i al væsentlighed vores bekymringer og anbefalinger.
Vi opfordrer på det kraftigste til, at der også udarbejdes en 3D Simulation for Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej og en for lokalplan på
skitseniveau for området Agerbæksvej-Grenåvej mod Asylvej.
Det er endvidere vores anbefaling, at de tre 3D simulationer samkøres.

Involver Stadsarkitekten
Vi anbefaler, at den netop tiltrådte stadsarkitekt involveres i den videre planlægning af de tre lokalplaner med henblik på at “trække” på dennes erfaringer fra tilsvarende store byggerier med hensyn til højde, fortætning, trafikforhold, parkering, skygge- og indbliksgener.

Respekt for Kommuneplan 2017:
Vi forventer som udgangspunkt, at Aarhus Kommune respekterer Kommuneplan 2017, der blev vedtaget i december 2017, med de eksisterende restriktioner om byggehøjder og bebyggelsesgrader, der for de to delområder er op til 8,5 m og en bebyggelsesgrad op til 45%, og at der ikke ændres i sådant med anvendelse af det foreslåede Tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017.

Beboerne i Risskov planlægger deres familieliv, hvor boligen er et centralt element, ud fra gældende kommuneplaner, så at ændre på Kommuneplan 2017 med et pennestrøg skaber stor utryghed om familiens værdigrundlag – og er i det hele taget frustrerende. Tilliden til den demokratiske proces og i det hele taget Aarhus Kommunes ageren er under pres – og vi har allerede noteret os eksempler på, at borgere i nærområdet ønsker at flytte.

Nye projektoplæg fra investorer:
På den baggrund, vil det være rettidig omhu, og respekt for borgerne i Risskov, især i byggeriet nærområdet, at Aarhus Kommune beder de involverede investorer i Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej om at udarbejde reviderede projektoplæg, der på behørig vis respekterer Kommuneplan 2017.

Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening

______________________________________________

Lokalplan 1130

Kære beboer i Risskov!
Som du formodentlig allerede er bekendt med har Aarhus Kommune sendt Lokalplan 1130 Agerbæksvej-Grenåvej i høring med høringsfrist den 25. marts 2021, som vi meget gerne vil bede dig om at reflektere på direkte til kommunen, så kommunen får et mere nuanceret indtryk af, hvad beboerne i Risskov mener.
Grundejerforeningen har været engageret i borgermøder og følgegruppemøder vedrørende planens tilblivelse, ligesom vi har haft foretræde for Teknisk Udvalg så sent som den 13. januar i år med indsigelser om byggeriets højde, fortætning, skygge- og indbliksgener, planlagte p-pladser, de trafikale udfordringer m.v., hvilket imidlertid ikke afspejler sig i lokalplanen.
Vedhæftet er en pamflet som vi har udarbejdet og uddelt i nærområdet, med yderligere informationer om Lokalplan 1130, tillige med et link, hvor du hurtigt og smidigt kan indsende et høringssvar – inden den 1. april, da høringsfristen er udsat. Du kan også tilgå linket her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering Vælg forslag til lokalplan 1130 – område…
Det er vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i processen, så vi håber, du har mulighed for at indsende et høringssvar, så du derved er medbestemmende for, hvordan Risskov skal udvikle sig.

Med venlig hilsen
Henrik Petersen
Bestyrelsesformand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
tlf. 5055 9192

Hent vedhæftede pamflet her

Underskriftindsamlingen fortsætter
Vejlby-Risskov Grundejerforening har taget initiativ til en underskriftindsamling mod det påtænkte byggeri af høje bygninger i området Tretommervej, Agerbæksvej, Grenåvej.
Vi vil bede dig om med din underskrift at støtte op om protesten, hvilket du kan gøre via dette link på Skrivunder.net

Med venlig hilsen og tak for din hjælp
Bestyrelsen